Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Έγκαιρης Ανίχνευσης Υπερχείλισης Δικτύου Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.

Η παρούσα προμήθεια περιλάμβανε την εγκατάσταση ενός συστήματος που εποπτεύει και ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για την στάθμη των φρεατίων με κύριο στόχο τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή της υπερχείλισης λόγω εμφράξεων, δυσλειτουργίας ή παράνομων συνδέσεων.

Με την εγκατάσταση και λειτουργία του Σύστηματος Έγκαιρης Ανίχνευσης Υπερχείλισης Δικτύου Αποχέτευσης βασικοί στόχοι της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας είναι :

– να μειώσει σημαντικά το κόστος συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης

– να μειώσει δραστικά το κόστος αποκατάστασης από ζημίες λόγω υπερχειλίσεων

– να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, και της Δημόσιας υγείας