Δήμος Καρδίτσας - ανοικτό κέντρο εμπορίου: διαγωνισμός για τα συστήματα έξυπνης πόλης και κινητικότητας

Στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού
ποσού 349.866 ευρώ για το υποέργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας», προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας.

Καθόρισε ως κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και συστημάτων έξυπνης κινητικότητας εντός της περιοχής παρέμβασης, στο πλαίσιο της
υλοποίησης του υλοποίηση του Υποέργου 6 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Καρδίτσας».
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα παρακάτω:
1. Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Έξυπνης Πόλης:
a. Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (free wifi)
b. Σύστημα έξυπνου οδοφωτισμού
c. Σύστημα καταμέτρησης περιβαλλοντικών μεγεθών
d. Σύστημα τηλεχειρισμού δημόσιων υποδομών και δικτύων της περιοχής παρέμβασης
2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων βιώσιμης αστικής κινητικότητας
a. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης