Τη δυνατότητα αύξησης της αναδιανεµητικής ενίσχυσης στα 17,3 ευρώ για τις αροτραίες, στα 14,5 ευρώ για τα δέντρα και στα 22,1 ευρώ για τα βοσκοτόπια, επιβεβαιώνει η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ για το φετινό ΟΣ∆Ε.

Παράλληλα προβλέπεται διπλασιασµός του εκτιµώµενου ποσού για τους νεαρούς αγρότες έως και τα 13 ευρώ το στρέµµα σε περίπτωση µικρότερης ζήτησης.

∆ικαιούχοι της αναδιανεµητικής εισοδηµατικής στήριξης είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιµότητας:

 1. Ενεργοί γεωργοί που λαµβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο της βασικής εισοδηµατικής στήριξης σε οποιαδήποτε αγρονοµική περιφέρεια ανεξαρτήτως αριθµού δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής στήριξης, αξίας, όµως άνω των 150 ευρώ πριν της επιβολής οποιοδήποτε κυρώσεων εξαιρουµένων των νήσων Αιγαίου, που απέκτησαν είτε από την περίοδο αναφοράς 2015-2022 είτε µε µεταβίβαση δικαιωµάτων είτε από το εθνικό απόθεµα κατά το έτος 2023.
 2. ∆εν απαιτείται παραγωγή για τη λήψη της συγκεκριµένης εισοδηµατικής στήριξης.
 3. Οι εκµεταλλεύσεις των δικαιούχων ανά µεµονωµένη αγρονοµική περιφέρεια διαθέτουν επιλέξιµες εκτάσεις που κυµαίνονται:
 •  ΠΕ1 Βοσκοτόπων από 1 έως 17 εκτάρια.
 •  ΠΕ2 Αρόσιµων από 2 έως 11 εκτάρια.
 •  ΠΕ3 Μόνιµων Καλλιεργειών 1 έως 4 εκτάρια.

Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώνει εκτάσεις σε περισσότερες αγρονοµικές περιφέρειες για να τύχει της αναδιανεµητικής ενίσχυσης, πρέπει τουλάχιστον µια εκ των τριών περιφερειών να βρίσκεται εντός των ανωτέρω ορίων και βάση εφαρµογής του συντελεστή ισοδυναµίας στο σύνολο των αγρονοµικών περιφερειών να µην ξεπερνούν τα 17 ισοδύναµα εκτάρια. Οι εν λόγω επιλέξιµες εκτάσεις πρέπει να διαθέτουν καλλιέργειες που ενεργοποιούν δικαιώµατα βασικής εισοδηµατικής στήριξης ανεξάρτητα αν ο παραγωγός έχει δικαιώµατα βασικής εισοδηµατικής στήριξης για το σύνολο της εκµετάλλευσης του.

Ο συντελεστής ισοδυναµίας ανά περιφέρεια:

 •  Περιφέρεια Βοσκοτόπων ίσος µε τη µονάδα
 •  Περιφέρεια Αρόσιµων 1,55 της µονάδας
 •  Περιφέρεια Μονίµων Καλλιεργειών ίσος µε 4,25 της µονάδας Εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα από 17 ισοδύναµα εκτάρια δεν λαµβάνουν αναδιανεµητική ενίσχυση.

Oι τιµές ενίσχυσης στην αναδιανεµητική εισοδηµατική στήριξη ενδέχεται να κυµανθούν ανά περιφέρεια κατόπιν των σχετικών διασταυρωτικών µηχανογραφικών, γεωχωρικών ή άλλων ελέγχων ανά περιφέρεια:

 •  Αρόσιµων από 104 έως 173 ευρώ ανά εκτάριο
 •  ∆ενδρώνων από 87 έως 145 ευρώ/εκτάριο
 •  Βοσκοτόπων από 133 έως 221 ευρώ/εκτάριο.

Η ενίσχυση καταβάλλεται µετά το πέρας της εξόφλησης της ενίσχυσης βασικής εισοδηµατικής στήριξης κατόπιν της επεξεργασίας των στοιχείων των επιλέξιµων εκτάσεων των δικαιούχων και της κατανοµής εθνικού αποθέµατος και µέχρι της 30/06 κάθε έτους.
Οι παραγωγοί οφείλουν να μην προβαίνουν σε ενέργειες που δημιουργούν τεχνικές προϋποθέσεις για τη λήψη της εν λόγω ενίσχυσης.

Πηγή: agronews