Δύο γεωργικούς ελκυστήρες θα προμηθευτεί ο Δήμος Παλαμά

Προς δημοπράτηση οδεύει η προμήθεια δύο γεωργικών ελκυστήρων με συνοδευτικό εξοπλισμό στο Δήμο Παλαμά.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τη μελέτη, τα τεύχη δημοπράτησης και τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων ,μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.