Νέο αποφρακτικό μικρών διαστάσεων για ευχερή πρόσβαση «λύνει τα χέρια» της ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Ένα νέα οικολογικό σύνθετο αποφρακτικό μικρών διαστάσεων για την ευχερή πρόσβαση σε περιοχές με περιορισμένο χώρο παρέλαβε η ΔΕΥΑ Καρδίτσας.

Πιο αναλυτικά η Τ.Υ. της ΔΕΥΑ Καρδίτσας προχώρησε στην προμήθεια ενός οικολογικού σύνθετου αποφρακτικού οχήματος μικρών διαστάσεων κατάλληλο για τον καθαρισμό και απόφραξη αγωγών με νερό υψηλής πίεσης καθώς και ταυτόχρονη αναρρόφηση των αποβλήτων από τα φρεάτια ακαθάρτων και ομβρίων.

Η Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ παρά την έντονη υποστελέχωσή της σε επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, φροντίζει για τον έγκαιρο προγραμματισμό, την μελέτη και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων, για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της και του μηχανολογικού της εξοπλισμού, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας της προς το δημότη.