Σε πρόταση ετήσιας ενίσχυσης µέσω ΚΑΠ ύψους περί τα 180 ευρώ το στρέµµα για τα αγροτεµάχια που θα µείνουν κάτω από το νερό ακαλλιέργητα για 1-2 χρόνια στη Θεσσαλία και υπολογίζονται περί τα 130.000-180.000 στρέµµατα στα δηµοτικά διαµερίσµατα Κιλελέρ, Αγιάς και Ρήγα Φεραίου, προχώρησαν η Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων και το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΟΣΓ, ∆ηµήτρης Σοφολόγης πρόκειται για µία ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επανεκκίνηση της παραγωγής στο θεσσαλικό κάµπο, ενώ πρέπει να διασφαλιστεί πως το ποσό αυτό θα δίνετε σε όσους πράγµατι καλλιεργούσαν τα αγροτεµάχια αυτά µε βάση τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε. Όσον αφορά την ενίσχυση, αυτή θα µπορεί να δίνεται είτε µέσω πρασινίσµατος (eco-schemes) είτε µέσω αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του ΠΑΑ, µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να καλείται να διασφαλίσει πως οι αγρότες αυτοί θα στηριχθούν για όσο διάστηµα παραµένουν πληµµυρισµένα τα αγροτεµάχιά τους, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουν την επιλεξιµότητά τους στις άµεσες ενισχύσεις.

Συγκεκριµένα θα απαιτηθούν ορισµένες τροποποιήσεις στο θεσµικό πλαίσιο -προφανώς για λόγους ανωτέρας βίας-, ώστε να µπορέσουν να συνεχίζουν να λαµβάνουν τη βασική ενίσχυση και την αναδιανεµητική, ενώ µένει να φανεί αν θα µπορέσει να υπάρξει κάποια «φόρµουλα» για τη λήψη της συνδεδεµένης σε σκληρό σιτάρι, βιοµηχανική ντοµάτα αλλά και της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος.

Ουσιαστικά για τη βοήθεια αυτή θα απαιτηθούν πόροι ύψους 23 µε 32 εκατ. ευρώ από τη νέα ΚΑΠ. Σηµειώνεται πως µε βάση τον κανονισµό, πλέον δεν ισχύει το µέγιστο όριο ενίσχυσης για τα αγροπεριβαλλοντικά που ήταν 60 ευρώ για τις αροτραίες και 90 ευρώ για τις δενδρώδεις την περασµένη προγραµµατική περίοδο. «Στο προταθέν οικολογικό αυτό σχήµα να δοθεί οποιαδήποτε µέγιστο ποσό ενίσχυσης επιτρέπει ο καν.2115/2021 για όλη την περίοδο της ΚΑΠ, µέχρι το 2026», εξηγεί ο κ. Σοφολόγης.

Πηγή: agronews