Όπως έχουν τα πράγµατα η πλειοψηφία των κτηνοτρόφων που τους έχει κατανεµηθεί βοσκότοπος µακριά από την εκµετάλλευσή τους (ακόµη και σε άλλη Περιφέρεια) δεν θα µπορούν ουσιαστικά να επιδοτηθούν από το νέο πρασίνισµα, καθώς απαιτείται στην πράξη να προβούν σε συγκεκριµένες φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, οι οποίες προφανώς δεν µπορεί ο παραγωγός να εκτελέσει βρισκόµενος χιλιόµετρα µακριά από το βοσκοτόπι που δηλώνει λόγω της τεχνικής λύσης. Και, συν τοις άλλοις, για να λάβουν την ενίσχυση, θα πρέπει να κάνουν ετήσιο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Βοσκοτόπου στον… εικονικό βοσκότοπο.

Ήδη οι κτηνοτρόφοι έχουν εκφράσει τον έντονο προβληµατισµό τους, και αναµένουν συγκεκριµένες απαντήσεις από τις αρχές που διαχειρίζονται τη νέα ΚΑΠ για το πώς θα διατηρήσουν τα κεκτηµένα τους την ώρα που ο µέσος όρος της βασικής ενίσχυσης µειώνεται στα 17,6 ευρώ το στρέµµα για αυτούς.

Παράλληλα, υπό σοβαρή αµφισβήτηση έχουν τεθεί ακόµη και οι ίδιες οι δράσεις του πρασινίσµατος που έχουν προβλεφθεί για αυτούς.

Συγκεκριµένα µόλις 1 δράση έχει αναφορά αµιγώς στην κτηνοτροφία (εξαιρείται για προφανείς λόγους η Βιολογική Κτηνοτροφία, που καλυπτόταν από το ΠΑΑ) µε τίτλο «Περιβαλλοντική διαχείριση κτηνοτροφικών συστηµάτων», η οποία µάλιστα προβλέπεται να εφαρµοστεί σε 4 εκατ. στρέµµατα στο σύνολο της χώρας (στο 1/3 όσων δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε). Μιλάµε µεταξύ άλλων για ποσά 6,5 ευρώ το στρέµµα για αιγοπρόβατα και 5,5 ευρώ για βοοειδή, τα οποία θα τα λάβουν µόνο εάν τους έχει κατανεµηθεί βοσκότοπος που θεωρείται «υποβαθµισµένος» (και πάλι βάσει τεχνικής λύσης) και εφόσον κρατήσουν τα ζώα στη µονάδα τους και να τα ταΐζουν ζωοτροφές για 1-2 µήνες. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως κατά µέσο όρο οι κτηνοτρόφοι λάµβαναν 10 ευρώ το στρέµµα πρασίνισµα την τρέχουσα περίοδο.

Κάπως «σώζεται» το πράµα από την αναδιανεµητική ενίσχυση, η οποία προβλέπει 17 ευρώ το στρέµµα για το 66% των κτηνοτρόφων που δηλώνουν µόνο βοσκότοπο στο σύστηµα των άµεσων ενισχύσεων.

Γίνεται προφανές ότι το νέο πρασίνισµα είναι µία πολύ δύσκολη εξίσωση για την κτηνοτροφία, την οποία οφείλουν να λύσουν πρώτα οι ίδιες οι αρµόδιες αρχές επί των θεµάτων της ΚΑΠ. Είναι δεδοµένο ωστόσο πως όταν ο σχεδιασµός του νέου πρασινίσµατος γίνεται µε βάση τα βοσκοτόπια, όσο ισχύει η τεχνική λύση θα «βρίσκει τοίχο». Επίσης µένει να φανεί προφανώς και το τι θα γίνει µε την ένταξη των επιπλέον βοσκοτόπων στο σύστηµα, άλλο ένα µεγάλο ζήτηµα που απασχολεί τον κλάδο.

Το χρήµα από το πρασίνισµα να πάει στο τσεκ

Για τα δύο πρώτα χρόνια εφαρµοστής της νέας ΚΑΠ (2023-2024) µία λύση που θα µπορούσε να εξεταστεί είναι όλα τα λεφτά από το πρασίνισµα στα βοσκοτόπια να µεταφερθούν στο τσεκ, κάτι που επιτρέπεται κανονιστικά. Στο φάκελο της νέας ΚΑΠ φαίνεται ως µέση µοναδιαία αξία δικαιώµατος για τα βοσκοτόπια στα 17,6 ευρώ το στρέµµα περίπου και για έκταση 12,7 εκατ. στρεµµάτων την ώρα που ήδη στο σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ πληρώνονται ή τουλάχιστον δεσµεύονται ποσά για περίπου 14,5 εκατ. στρέµµατα. ∆ηλαδή, πάµε ολοταχώς για δικαίωµα ύψους 15 ευρώ στους βοσκότοπους, καθώς τα µέσα ποσά έχουν υπολογιστεί µε βάση τα στρέµµατα του 2019. Με άλλα λόγια, µεταφέρονται τα κατάλοιπα της φαύλης περιόδου της τεχνικής λύσης και στη νέα ΚΑΠ. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως για την οριοθέτηση των επιλέξιµων βοσκοτόπων, οι αρµόδιες αρχές περιµένουν ακόµα να εκτελεστούν τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία πήραν παράταση έως το 2024.

agronews.gr