Την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης των ζημιών στο δίκτυο οδοποιίας του Δήμου Καρδίτσας λόγω του «Ιανού» μέχρι την 1η Μαΐου του 2023 ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας (μειοψήφισαν οι κ.κ. Μπακαλάκου και Κρανιάς).

Η υπογραφή του συμφωνητικού για το έργο έγινε την 1/11/2021 και η προθεσμία περάτωσης του έργου ήταν μέχρι την 1/5/2022. Με την υπ’ αριθμ. 434/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής δόθηκε παράτασης προθεσμίας μέχρι τις 1/11/2022. Τώρα δινεται νέα παράταση έξι μηνών μέχρι την 1/5/2023.

Η παράταση δίνεται μετά από αίτημα του αναδόχου, ο οποίος έκανε χρηση του νέου Νόμου Ν 4938/6-6-22, άρθρο 153 παρ. 1Α, σύμφωνα με τον οποίο κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή, για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.572.678,39 ευρώ.