Φορέας Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού συστήνεται στην Π.Ε. Καρδίτσας

Φορέας Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού (Destination Management Organization) συστήνεται στην Π.Ε. Καρδίτσας με στόχο την ορθολογική και συντονισμένη διαχείριση, προώθηση και προβολή του συνολικού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή με σύγχρονους όρους ποιότητας, αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας εγκρίθηκε το σχέδιο και η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας, των Δήμων Καρδίτσας, Σοφάδων, Μουζακίου, Παλαμά, Λίμνης Πλαστήρα και Αργιθέας, του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και της Αναπτυξιακής Καρδίτσας ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προγραμματική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων:

-για την υλοποίηση δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.

-για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης των συμβαλλομένων μερών στην υλοποίηση των δράσεων,

-για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,

-για τον καθορισμό της οικονομικής συνεισφοράς των συμβαλλομένων για την υλοποίηση των δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.,

-για τον καθορισμό της συνεισφοράς των συμβαλλομένων σε προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα και πάγια για την υλοποίηση των δράσεων Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,

-για τον καθορισμό ενός Στρατηγικού / Επιχειρησιακού σχεδίου βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, διαχείρισης και προβολής, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει και την προώθηση πολιτιστικών, θρησκευτικών, φυσιολατρικών, αθλητικών εκδηλώσεων με χρήση όλων των διαθέσιμων εργαλείων / καναλιών προβολής προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τέλος

-για τη συνεργασία όλων των φορέων και την κοινή εκπροσώπηση στις διάφορες τουριστικές εκθέσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λπ. που θα κρίνονται ως σημαντικές για την από κοινού προβολή του Τουριστικού Προορισμού Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Η τουριστική δραστηριότητα, συνιστά ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων που επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας μιας περιοχής, καθώς και την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Βασικό γνώρισμά της είναι ότι χαρακτηρίζεται από έντονη και πολυποίκιλη δυναμική αλλά με μεγάλες χρονικές και χωρικές διακυμάνσεις.

H ανάπτυξη βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας, προϋποθέτει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ πολλών ανεξάρτητων παραγόντων όπως: τη διατήρηση – προστασία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων, την με ασφάλεια και βατή διασύνδεσή τους, την ορθή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και των απαραίτητων ιδιωτικών επενδύσεων, τη στοχευμένη και πάντα επίκαιρη προβολή – διαφήμιση, τη συνεχή μελέτη των τάσεων στον τουρισμό εντός και εκτός Ελλάδας καθώς και τη συμμόρφωση με τα ευρήματα αυτών, τη συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τη συνεχή εναρμόνιση με τις νέες τεχνολογίες και την τήρηση των επιχειρηματικών κανόνων και των εργασιακών σχέσεων κλπ.

Η σύνθετη αυτή διαδικασία χρειάζεται να βασίζεται σε συντονισμένες δράσεις, όπου βασικό ρόλο θα διαδραματίζει η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ανάπτυξη της περιοχής, οι οποίοι στο πλαίσια του δημοκρατικού αναπτυξιακού προγραμματισμού, θα φροντίζουν για την ενίσχυση και συνεχή εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας, ανατροφοδοτώντας έτσι τους υπόλοιπους κλάδους της τοπικής οικονομίας, με στόχο τη δημιουργία ενός τοπικού προτύπου βιώσιμης ανάπτυξης.