Στο 87% διαμορφώνε- ται ο δείκτης απορροφητι- κότητας για το Περιφερειακό Επιχειρη- σιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, έχοντας περισσότερα από 9.000 ενταγμένα έργα, δράσεις και επιχει- ρήσεις που αλλάζουν την εικόνα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στη Θεσσαλία.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών