Πρόταση χρηματοδότησης για τις υποδομές αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Γελάνθης και Λαζαρίνας

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Tην υποβολή αιτήσεως χρηματοδότησης πρότασης, στην πρόσκληση του ΥΠΕΝ του
πυλώνα ανάκαμψης «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για το έργο των υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών Γελάνθης και Λαζαρίνας του Δήμου Μουζακίου συνολικού προϋπολογισμού 3.899.654 ευρώ.

Μάλιστα, οπως καταγράφει ο Νέος Αγών, η Επιτροπή ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Μουζακίου και Δήμου Μουζακίου για την υποβολή της πρότασης.
Η ανωτέρω πρόταση προς χρηματοδότηση θα περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα:
1) Υποέργο 1 με τίτλο «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Γελάνθης, Λαζαρίνας του Δήμου
Μουζακίου» με προϋπολογισμό 3.687.397,00 € πλέον ΦΠΑ24%
2) Υποέργο 2 με τίτλο «Δαπάνη κάλυψης κόστους διαχείρισης ΑΕΚΚ» με προϋπολογισμό
203.078,00 € πλέον ΦΠΑ24%
3) Υποέργο 3 με τίτλο «Δαπάνες ΟΚΩ – Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ακαθάρτων Γελάνθης – Λαζαρίνας» προϋπολογισμού 9.178,34 πλέον ΦΠΑ24%
7.793,87 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24% – Λαζαρίνα + 3.587,27 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ24%