Σε αναζήτηση αναδόχου για τις αισθητικές παρεμβάσεις- αναπλάσεις οικισμών του Δήμου Λ. Πλαστήρα

Σε ανοιχτό διαγωνισμό προχωρά ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα, για την ανάθεση του έργου
της Β’ φάσης των αισθητικών παρεμβάσεων- αναπλάσεων οικισμών του Δήμου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 273.387.10 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (24%).
Το έργο αναλύεται στις εξής ομάδες:
*ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ: 38.747,63 €
*ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 113.571,00 €
*ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚ: 20.685,89 €
*ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ: 27.365,40 €.