Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας ψηφιακών υδρομέτρων της ΔΕΥΑ Καρδίτσας

Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Καρδίτσας για το έργο της προμήθειας, εγκατάστασης και λειτουργίας ψηφιακών υδρομέτρων.
Για το έργο κατατέθηκαν δύο προσφορές όπως είχε παρουσιάσει τις προηγούμενες ημέρες ο Νέος Αγών (εδώ). Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και των οικονομικών τους προσφορών, οι δύο προσφορές βαθμολογήθηκαν ως εξής:

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον Μεγαλύτερο βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ). Κατά συνέπεια, Προσωρινός Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «OLYMPIOS INTELLIGENT TECHNOLOGIES A.E.», η οικονομική προσφορά της οποίας ανέρχεται σε 6.427.700 ευρώ.