Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δήμου Λ. Πλαστήρα

Στη σύνταξη μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου θα προχωρήσει ο Δήμος Λ. Πλαστήρα. Η σύνταξη της μελέτης θα γίνει με απευθείας ανάθεση ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Παν. Νάνου με τη συνολική αξία ανάθεσης να ανέρχεται στ 34.720 ευρώ.

Η μελέτη με τίτλο «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του Δήμου» περιλαμβάνει μια
ολοκληρωμένη πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Δήμου για την μείωση της κατανάλωσης τους. Θα υποδειχτούν παρεμβάσεις με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού κελύφους και την αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την ενεργειακή μελέτη των εξής δημοτικών κτιρίων:
– Κτίριο Πρώην Δημαρχείου Πλαστήρα (κοινότητα Μορφοβουνίου) συνολικής επιφάνειας
1092,72m2
– Κτίριο Δημαρχείου Πλαστήρα (κοινότητα Μορφοβουνίου) συνολικής επιφάνειας
770.77m2
– Πρώην Δημαρχείο Νεβρόπολης (κοινότητα Πεζούλας) συνολικής επιφάνειας 532.50m2
– Περιβαλλοντικό κέντρο Νεοχωρίου ( κοινότητα Νεοχωρίου) συνολικής επιφάνειας
370.22m2
– Γυμνάσιο Μεσενικόλα ( κοινότητα Μεσενικόλα) συνολικής επιφάνειας 522.09m2
– Ξενώνας κατασκηνώσεων Νεράιδας συνολικής επιφάνειας 469.14m2
Σκοπός της ενεργειακής μελέτης είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των παραπάνω κτιρίων στη
μέγιστη ενεργειακή κατηγορία που μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου και την αρχιτεκτονική του, ώστε να επιτευχθεί στο δυνατό βαθμό
η ενεργειακή αυτονομία του.

Για τον σκοπό αυτό θα μελετηθεί η εφαρμογή όλων των πιθανών συνδυασμών
αυτοματισμών, υβριδικών συστημάτων θέρμανσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
κτιριολογικών παρεμβάσεων ( μονώσεων, ενεργειακών κουφωμάτων κλπ) ώστε να
επιτευχθεί το μέγιστο ενεργειακό αποτέλεσμα.

Θα μελετηθεί:
• Εξωτερική θερμομόνωση σε εξωτερικές τοιχοποιίες, όπου δεν επηρεάζεται η
αρχιτεκτονική του κτιρίου. Οπου αυτό δεν είναι εφικτό θα εξεταστεί η λύση της
εσωτερικής θερμομόνωσης.
• Αντικατάσταση κουφωμάτων βάση ΚΕΝΑΚ στα κτίρια που δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις.
• Για τα συστήματα θέρμανσης θα δοθεί έμφαση σε υβριδικά συστήματα οπου θα
συνδυάζεται η υπάρχουσα πηγή θέρμανσης με αντλία θερμότητας με όλους τους
απαραίτητους αυτοματισμούς
• Για την εξοικονόμηση ενέργειας θα μελετηθεί η αντικατάσταση του φωτισμού με
φωτιστικά LED και θα εξεταστεί η τοποθέτηση φωτοβολταικου συστήματος NET
METERING για κάθε κτίριο.
Παράλληλα με τη μελέτη θα συνταχθούν τεύχη δημοπράτησης, προϋπολογισμός και
αναλυτικό τιμολόγιο, προδιαγραφές των παραπάνω εργασιών ώστε να είναι δυνατή η
δημοπράτηση ως έργου της ενεργειακής αναβάθμισης των εν λόγω κτιρίων