Προσωρινός άναδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για το έργο των αποκαταστάσεων οδικού δικτύου από θεομηνία.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης προσφορών το πρακτικό διενέργειας διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Ο ανάδοχος του έργου προσέφερε μέση έκπτωση 5% με συνολική δαπάνη προσφοράς το ποσό των 194.265,64 ευρώ.

Παράλληλα η Οικονομική Επιτρπή, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων, ενέκρινε το πρακτικό ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης το έργο της εσωτερικής οδοποιίας στην περιοχή της Δ.Ε. Παμίσου.

Ο ανάδοχος του έργου προσέφερε μέση έκπτωση 45,58 % και συνολική δαπάνη προσφοράς το ποσό των 63.124,03 ευρω.