Νέα τρίμηνη παράταση στα δύο υποέργα για την ύδρευση της ανατολικής πλευράς του Ν. Καρδίτσας από τη Λ. Σμοκόβου

Tην χορήγηση νέας τρίμηνης παράτασης, στην προθεσμία περαίωσης του υποέργου 2 των δικτύων μεταφοράς και διανομής ύδατος της εργολαβίας ύδρευσης της ανατολικής πλευράς του Ν. Καρδίτσας από τη Λίμνη Σμοκόβου ενέκρινε κατά πλειοψηφία η οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης του έργου ήταν στις αρχές Μαΐου του 2013. Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ήταν 35 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή έως 03-04-2016. Με αποφάσεις Προϊσταμένης Αρχής εγκρίθηκαν παρατάσεις της περάτωσης εργασιών συνολικά έως τις 31-12-2022.
Με την από 6-12-2022 2 εμπρόθεσμη αίτησή του ο ανάδοχος του έργου ζήτησε παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών έως τις 31-03-2023. Μέχρι
την προθεσμία στις 30-06-2022, ο Ανάδοχος είχε ήδη ολοκληρώσει την καθ’ αυτού κατασκευή του υδραυλικού δικτύου καθώς και την αποπεράτωση μηχανολογικών εργασιών των οικίσκων και των τεχνικών εργασιών σύνδεσης σε όλες σχεδόν τις τοπικές δεξαμενές. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας παράτασης συνεχίστηκαν οι ηλεκτρολογικές εργασίες και οι τμηματικές υδραυλικές δοκιμές με νερό προερχόμενο από τοπικούς υδατόπυργους-δεξαμενές. Συνεχίστηκαν επίσης οι δοκιμές των αυτοματισμών εντός των οικίσκων που είχαν λάβει έγκαιρα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Για την αποπεράτωση της εργολαβίας υφίστανται καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπευθυνότητα του αναδόχου, ως εξής: Συνοπτικά:
-Η ολοκλήρωση των ηλεκτρολογικών εργασιών του Η/Μ εξοπλισμού εντός των οικίσκων παροχής (ηλεκτροβάνες, χλωριωτές, τοπικά PLC, διασύνδεση WI-FI με κεντρικό PLC) και οι δοκιμασίες του εξοπλισμού απαιτούν την ηλεκτροδότησή τους από τον ΔΕΔΔΗΕ, η οποία ολοκληρώθηκε στις 20-11-2022. Η εκτιμώμενη καθυστέρηση λόγω των ανωτέρω, αρχόμενη από την έναρξη της ηλεκτροδότησης των τελευταίων οικίσκων, εκτιμάται περίπου σε τρεις (3) μήνες.

Β. Οι εν συνόλω δοκιμές του έργου (δίκτυο μήκος 188 χλμ, 39 οικίσκοι παροχής, 4 τοπικά αντλιοστάσια) θα χρειαστούν την παροχή ικανής ποσότητας ύδατος από την κεφαλή του έργου (Διυλιστήριο). Με την επακόλουθη παράλληλη λειτουργία των 2 συστημάτων θα υπάρχει καλύτερη διασύνδεση και συντονισμός, ενώ θα τεθούν και οι βάσεις για την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας. Επιπλέον, θα υπάρξει δυνατότητα γενικού ελέγχου και τελικού καθαρισμού του δικτύου πριν τη θέση σε τακτική λειτουργία. Η ανωτέρω διαδικασία για το μέγεθος του έργου απαιτεί τουλάχιστον τρεις μήνες.

Παράταση και στο έργο
για το Διυλιστήριο

Η παράταση στο συγκεκριμένο υποέργο 2 φέρνει ακόμη μια παράταση (με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) και στο υποέργο 1 που αφορά το διυλιστήριο και συγκεκριμένα τα έργα αποθήκευσης και επεξεργασίας νερου. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του Διυλιστηρίου Πόσιμου Νερού, είναι απαραίτητη η παροχέτευση του επεξεργασμένου νερού στο υπόψη κατάντη δίκτυο στο οποίο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τελικής σύνδεσης των σταθμών
συστημάτων (όπως τα συστήματα τηλεχειρισμού, οι ηλεκτροβάνες και οι χλωριωτές) και οι τελικές δοκιμές αυτού. Η νέα παράταση στο συγκεκριμένο υποέργο είναι επίσης τρίμηνη έως τις 31-03-2023 για την κατασκευή και τις 31-09-2023 για την δοκιμαστική λειτουργία.

Τις εισηγήσεις καταψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Τσιαπλές. Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κα Αράπκουλε Δέσποινα και κος Τσιάρας Αθανάσιος.