Τη μερίδα του λέοντος στις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν πέρσι στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 κατέχουν τα Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα, τα Βιολογικά και η Εξισωτική Αποζημίωση, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2022, για το έτος 2021.

Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από την Ετήσια Έκθεση, σε ό,τι αφορά τις πληρωμές του έτους 2021 ανά Προτεραιότητα, διαπιστώνεται ότι η Προτεραιότητα Π4 (Οικοσυστήματα-Περιβάλλον) κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο των πληρωμών εντός του 2021, σε ποσοστό 54,80%, κυρίως λόγω των Μέτρων 10 (Αγροπεριβαλλοντικά), 11 (Βιολογικά) και 13 (Εξισωτική Αποζημίωση), που έχουν ένα σταθερά υψηλό ποσό πληρωμών ετησίως.

Ακολουθεί η Προτεραιότητα Π2 (Ανταγωνιστικότητα), για την οποία υπήρξε μια μεγάλη άνοδος των πληρωμών στο Υπομέτρο 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) «λόγω της ταχείας υποβολής και εκκαθάρισης πολλών αιτήσεων πρώτης πληρωμής σε ώριμα έργα της νέας πρόσκλησης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Έκθεση. Το ποσοστό πληρωμών ανήλθε στο 27,96% του συνόλου για το 2021.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»