Παραλαβή μελετών για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Αγναντερού- Παλαιοχωρίου

Tις μελέτες που αφορούν την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Αγναντερού- Παλαιοχωρίου ενέκρινε και παρέλαβε ο Δήμος Μουζακίου από το Δίκτυο «Πίνδος», στο πλαίσιο της συναφθείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών.

Το «πράσινο φως» για τις μελέτες άναψε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Πρόκειται για τις εξής μελέτες:

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
1) Τοπογραφική μελέτη Η παρούσα Τοπογραφική μελέτη αφορά στη δημιουργία του κατάλληλου τοπογραφικού υποβάθρου για τη «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων ΤΚ. Αγναντερού Παλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου» και τη «Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Αγναντερού Πλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου και αγωγού μεταφοράς & διάθεσης λυμάτων». Το αντικείμενο εργασιών της μελέτης είναι η υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση του οδικού δικτύου εντός των ΤΚ ΑγναντερουΠαλαιοχωριου, της θέσης του βιολογικού και του οδικού δικτύου που θα χρησιμοποιεί ο αγωγός μεταφοράς. Για να ολοκληρωθεί και να συνταχθεί η τοπογραφική μελέτη έγιναν μία σειρά από εργασίες, που αφορούν εργασίες αεροφωτογράφησης, επίγειες αποτυπώσεις και εργασίες γραφείου.

2) Υδραυλική μελέτη Αντικείμενο της παρούσας μελέτης, είναι ο σχεδιασμός των έργων
αποχέτευσης ακαθάρτων των τοπικών κοινοτήτων Αγναντερού και Παλαιοχωρίου του Δήμου
Μουζακίου και των έργων μεταφοράς στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).

Ειδικότερα, τα προς κατασκευή έργα περιλαμβάνουν συνοπτικά:

• Την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων των οικισμών και ενός
αντλιοστασίου μεταφοράς λυμάτων του οικισμού Παλαιοχωρίου, εντός των ορίων του οικισμού, προς τον χώρο της Ε.Ε.Λ καθώς και δύο αντλιοστασίων ανύψωσης ακαθάρτων εντός του οικισμού Αγναντερού λόγω τοπογραφικού αναγλύφου και ενός αντλιοστασίου μεταφοράς της συνολικής παροχής ακαθάρτων προς τον χώρο της Ε.Ε.Λ. για την ορθή λειτουργία των αποχετευτικών δικτύων

• την κατασκευή των έργων προσαγωγής ακαθάρτων προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας
Λυμάτων (ΕΕΛ) του οικισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου βάσει της ανωτέρω μελέτης, ανέρχεται στα
5.106.110,00 € πλέον ΦΠΑ24% για τον οικισμό Αγναντερού και στα 1.743.890,00 € πλέον
ΦΠΑ24%για τον οικισμό Παλαιοχωρίου, ΉΤΟΙ στα 6.850.000,00 € πλέον ΦΠΑ24%

3) Ηλεκτρομηχανολογική μελέτηΗ ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αφορούσε στους αναγκαίους υπολογισμούς στην κατηγορία Η/Μ όλων αντλιοστασίων ακαθάρτων που προβλέπονται στο έργο.
Διαστασιολογήθηκαν τα αντλητικά συγκροτήματα και μελετήθηκαν όλοι οι αναγκαίοι
αυτοματισμοί κύριων και εφεδρικών αντλιοστασίων, οι απαιτούμενοι ηλεκτρολογικοί πίνακες, οι μονάδες απόσμησης και τα απαιτούμενα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για την εξασφάλιση
λειτουργίας στην περίπτωση διακοπής ρεύματος

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

1) Τοπογραφική μελέτη παρούσα Τοπογραφική μελέτη αφορά στη δημιουργία του κατάλληλου τοπογραφικού υποβάθρου για τη «Μελέτη δικτύου αποχέτευσης λυμάτων ΤΚ. Αγναντερού Παλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου» και τη «Μελέτη βιολογικού καθαρισμού ΤΚ Αγναντερού Πλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου και αγωγού μεταφοράς & διάθεσης λυμάτων». Το αντικείμενο εργασιών της μελέτης είναι η υψομετρική και οριζοντιογραφική αποτύπωση του οδικού δικτύου εντός των ΤΚ ΑγναντερουΠαλαιοχωριου, της θέσης του βιολογικού και του οδικού δικτύου που θα χρησιμοποιεί ο αγωγός μεταφοράς. Για να ολοκληρωθεί και να συνταχθεί η τοπογραφική μελέτη έγινε μία σειρά από εργασίες που παρατίθενται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική έκθεση.

Το ζητούμενο μέσω της παρούσας είναι η δημιουργία ψηφιακού αρχείου με στοιχεία
λεπτομέρειας που αφορούν στην αποτύπωση της περιοχής όπως δρόμοι κράσπεδα και άξονες οδών, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε ψηφιακό μοντέλο εδάφους με τη δημιουργία τριγώνων και ισοϋψών καμπυλών για τη λεπτομερή απόδοση της υψομετρίας της υπό μελέτη περιοχής.
Ειδικότερα το σύνολο των εργασιών πεδίου που επιλέχθηκαν ώστε να δημιουργηθεί το
τοπογραφικό υπόβαθρο έγινε με τη βοήθεια αεροφωτογράφησης και επίγειων αποτυπώσεων

2) Υδραυλική μελέτη Η παρούσα προμελέτη αφορά τα έργα επεξεργασίας αστικών λυμάτων των οικισμών Αγναντερού και Παλαιοχωρίου του Δήμου Μουζακίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Υπολογίστηκαν οι παροχές σχεδιασμού λυμάτων που θα επεξεργαστεί η εγκατάσταση, βάσει της πληθυσμιακής εξέλιξης σε επίπεδα 20ετίας και 40 ετίας αντίστοιχα. Επίσης υπολογίστηκε και πρόσθετη παροχή σχεδιασμού για υποδοχή βοθρολυμάτων από άλλους μικρότερους οικισμούς της περιοχής.

Ο προϋπολογισμός του υπόψη συστήματος εκτιμήθηκε στα 2.590.000,00 € πλέον ΦΠΑ24%
3) Περιβαλλοντική μελέτη Η παρούσα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων συντάχθηκε για το έργο «Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων και Βιολογικός Καθαρισμός Τ.Κ. Αγναντερού Παλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου».