Παρατάσεις πέντε έργων στο Δήμο Αργιθέας

Στην παράταση της προθεσμίας περαίωσης πέντε έργων προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας. Τα έργα αφορούν καθαρισμό και διάνοιξη δρομων καθώς και τη συντήρηση υδραγωγείων.

Αναλυτικότερα:
«Παλιοχώραφα»
Πιο συγκεκριμένα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του έργου διάνοιξης δρόμου προς τον οικισμό «Παλιοχώραφα» στα Βραγκιανά, μετά από αίτημα του αναδόχου εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 74.400,00 € με το Φ.Π.Α., ενώ ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 58.776,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 09/07/2020, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν δώδεκα (12) μήνες , μέχρι τις 09-07-2021. Στη συνέχεια δόθηκε μια σειρά παρατάσεων, ενώ η τελευταία παράταση ισχύει για έξι μήνες έως 30-06-2023.
Καθαρισμός δρόμων
Την παράταση της προθεσμίας του έργου καθαρισμού δημ. δρόμων στης ΔΕ Αχελώο, ενέκρινε επίσης η Οικονομική Επιτροπή. Η παράταση ισχύει για τρεις μήνες πέραν του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, δηλαδή έως 31-03-2023. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 27.200,00 € με το Φ.Π.Α., όπως επίσης και ο συμβατικός προϋπολογισμός είναι 27.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η υπογραφή του συμφωνητικού έγινε στις 05/09/2022, η προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν μέχρι τις 31-12-2022. Η παράταση ζητήθηκε διότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν κάποιες εργασίες.
Υδραγωγεία
Τέλος η Οικονομική Επιτροπή με τρεις αποφάσεις ενέκρινε την τρίμηνη παράταση για τις εργασίες συντήρησης των υδραγωγείων στις Δ.Ε. Αργιθέας, Αν. Αργιθέας και Αχελώου με συμβατικό προϋπολογισμό 30.000 ευρώ, 20.000 ευρώ και 16.000 ευρώ αντίστοιχα. Η παράσταση ισχύει έως τις 31/3/2023.