Παράταση 10 μηνών στο έργο «κατασκευή οδού Ιερά Μονή Σπηλιάς- Βραγκιανά - Β' φάση»

Tη χορήγηση δεύτερης παράτασης έως τις 30-09-2023 στην προθεσμία περαίωσης των εργασιών του υποέργου «κατασκευής οδού Ιερά Μονή Σπηλιάς- Βραγκιανά – Β’ φάση» ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας (καταψήφισε  ο Περιφερειακός Σύμβουλος Τάσος Τσιαπλές).

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης κατατέθηκε η διατύπωση γνώμης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι:
το έργο αφορά την βελτίωση τμήματος της Επαρχιακής Οδού 9 και συγκεκριμένα την νέα οδό από την διασταύρωση προς Βραγκιανά. Το μήκος της υπό κατασκευής οδού είναι περίπου 4.000μ και οι εργασίες συγκεκριμένα θα εκτελεστούν από την Χ.Θ. 3+950 έως την Χ.Θ. 7+950.
Στην διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε ότι η αρχική μελέτη οδοποιίας με
συνολικό μήκος 14.929 μέτρα, δεν αντιμετώπιζε ουσιαστικά το πρόβλημα εξεύρεσης πραγματικών χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών που θα προερχόταν από τις εκσκαφές καθώς οι χαρακτηρισμένοι από την αρχική μελέτη χώροι απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καθώς είτε ήταν ιδιωτικοί χώροι είτε δασικές εκτάσεις στις οποίες μας απαγορεύτηκε η ρήψη των υλικών.
Για τον ανωτέρω λόγο σταμάτησαν οι εργασίες
εκσκαφών και αναζητήθηκαν νέοι χώροι  ρήψης πλεοναζόντων υλικών. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε καθυστέρηση των εργασιών του έργου.
Παράλληλα εκπονούνταν από την Υπηρεσία, λόγω λήξης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, η τροποποίηση – επανέκδοση της άδειας των νέων περιβαλλοντικών όρων, που όμως και πάλι δεν αντιμετώπιζε το πρόβλημα εξεύρεσης των χώρων απόθεσης  των πλεοναζόντων υλικών, (διότι η περιοχή είναι δασική, δεν υπάρχουν ούτε ιδιωτικές αλλά  ούτε δημοτικές εκτάσεις), για την υλοποίηση ολόκληρου του έργου και όχι των τμηματικών εργολαβιών που μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στον οδικό άξονα μετά από  την εξεύρεση των απαραίτητων πιστώσεων.
Κρίθηκε λοιπόν απαραίτητη η τροποποίηση της αρχικής μελέτης προκειμένου να  αντιμετωπιστεί το παρόν αλλά και μελλοντικό πρόβλημα των χώρων απόθεσης των  πλεοναζόντων υλικών, έτσι ώστε αναλόγως της εξεύρεσης των απαιτούμενων πιστώσεων να είναι δυνατή η υλοποίηση του έργου.
Επίσης προσθέτει: «από την εξέλιξη των εργασιών ανέκυψε και η ανάγκη έκδοσης άδειας  χρήσης εκρηκτικών από τον οικονομικό φορέα για την χρησιμοποίηση τους επί του έργου  λόγω εντοπισμού βραχωδών εδαφών που ήταν αδύνατη η αντιμετώπιση τους με άλλο τρόπο.
Η διαδικασία απόφασης έκδοσης άδειας χρήσης εκρηκτικών υλών πραγματοποιείται από την
Ελληνική Αστυνομία που είναι αρμόδια και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Τέλος είναι γνωστό ότι η θέση του έργου βρίσκεται σε υψόμετρο 1.000μ., γεγονός που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση εργασιών όπως εκσκαφές τεχνικών, σκυροδετήσεις οχετών αγωγών, πλακοσκεπών οχετών, υπενδεδυμένων τάφρων, τοίχων αντιστήριξης, κλπ στην επερχόμενη χειμερινή περίοδο από Νοέμβριο 2022 έως και Φεβρουάριο 2023, σύμφωνα με την τεχνικές προδιαγραφές σκυροδετήσεων αλλά και την πολυετή εμπειρία της Υπηρεσίας σε υλοποίηση έργων ορεινής οδοποιίας».