Παράταση στις λειτουργικές παρεμβάσεις στην πλατεία του Παλαμά

Εκτός από το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου (εδώ), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά ενέκρινε την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου των λειτουργικών παρεμβάσεων στην πλατεία ΟΤ87 του Παλαμά και στον περιβάλλοντα χώρο της κατά πέντε μήνες , έως 31/01/2023.

Η παράταση δίνεται μετά από υποβολή δήλωσης επιμήκυνσης από την πλευρά του αναδόχου, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 153 παρ. 1α του Ν. 4938/2022 είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή.

Στην εισήγηση μεταξύ άλλων αναφέρεται:

1. Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 1.064.000,00 με ΦΠΑ ενώ ο συμβατικός
προϋπολογισμός είναι 485.024,39€ με ΦΠΑ.
2. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 13/05/2021 και η προθεσμία περαίωσης ήταν
δεκαοκτώ (18) μήνες, έως 13/11/2021. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργουμε την αρ. 333 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατά 291 ημέρες, έως 31/08/2022.
3. Για το έργο έχει συνταχθεί 1ος  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και1η συμπληρωματική σύμβαση και εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παλαμά με την αρ. 168/2021 απόφασή της.
Μέχρι σήμερα πιστοποιήθηκαν 1ος ,2ος ,3ος  ,4ος , 5ος και 6ος λογαριασμός , δαπάνης 247.681,23 €(ποσοστό 47,50 %), οι οποίοι περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθαιρέσεις πλακοστρώσεων, επιστρώσεις με πλάκες  σιμέντου, αποξήλωση παλαιών κρασπέδων και τοποθέτηση  νέων κρασπέδων παρτεριών , δίκτυο άρδευσης, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, τσιμεντόστρωση του χώρου της πλατείας, κατασκευή καθιστικού με εμφανές σκυρόδεμα, προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, πλήρωση παρτεριών με φυτική γη.