Παράταση στο έργο διάνοιξης δασικού δρόμου στο Βαθύλακκο

Την παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ
ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ» μέχρι την 21032023 αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων.

Η σύμβαση υπογράφηκε την 21-03-2022, ύψους 310.694,41€ (με Φ.Π.Α 24%) με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου την 21/11/2022, δηλαδή σε 8 μήνες, από
την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για 6 μήνες, ήτοι μέχρι 21/03/2023.

Ο Αν. Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με την από 22112022
εισήγησή του, εισηγείται τη χορήγηση παράτασης του εν λόγω έργου έως τις 21032023 για τους παρακάτω λόγους:

Την ενεργειακή κρίση που επικρατεί τον τελευταίο χρόνο και στη χώρα μας λόγω του
πολέμου στην Ουκρανία που έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική και υπέρμετρη αύξηση
των τιμών των υλικών και άρα την αναπροσαρμογή του χρονικού και οικονομικού
προγραμματισμού εκτέλεσης των εργασιών.

Το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σε μεγάλο υψόμετρο και οι καιρικές συνθήκες είναι
αρκετά δυσμενείς για την εκτέλεση των εργασιών.

Το γεγονός ότι έχουν εκτελεστεί σε ποσοστό 99% οι συμβατικές εργασίες