Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού  του Δήμου Σοφάδων» συνολικού προϋπολογισμού 529.872,34€ αποφάσισε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων.

Η πράξη εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ψηφιακός  μετασχηματισμός των ΟΤΑ» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Η πράξη αφορά τα εξής Υποέργα:
▪ Υποέργο 1: «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σοφάδων» προϋπολογισμού 523.672,34€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) και ▪ Υποέργο 2: «Πλάνο και δράσεις προβολής και επικοινωνίας» προϋπ/σμού 6.200,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Παράλληλα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την παραλαβή των μελετών για τα ανωτέρω υποέργα.

Ειδικότερα το Υποέργο 1 αφορά τις παρακάτω δράσεις: