Παράταση στο έργο Μουζάκι - Λ. Πλαστήρα (Ά φάση)

Την χορήγησης παράτασης για το υποέργο 1 «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Α ́ Φάση)», με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της
σύμβασης έως στις 9 Ιουνίου του 2023 ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η παράταση χορηγήθηκε μετά από αίτημα του αναδόχου και κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας υπηρεσίας που τονίζει ότι η περαίωση των εργασιών εντός της συμβατικής προθεσμίας δεν ήταν δυνατή λόγω των μη συντελεσμένων απαλλοτριώσεων που απαιτούνται και είναι αναγκαίες για την κατασκευή του έργου.