Παράταση στο έργο οδικών αποκαταστάσεων από τον «Ιανό» στο Δήμο Μουζακίου

Παράταση στο έργο της αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών υδραυλικών έργων που υπέστησαν ζημιές από τον «Ιανό» ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου, αποδεχόμενη εν μέρει τη δήλωση του αναδόχου για την επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών.

Ο ανάδοχος έκανε χρήση του νέου νόμου 153 παρ. 1α του Ν. 4938/2022 σύμφωνα με τον οποίο «για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η ενεργειακή κρίση, και πάντως
για διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάθε οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση δημόσιας σύμβασης έργου δύναται να υποβάλλει δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία από της υποβολής της καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή».

Η νέα ημερομηνία περαίωσης του έργου, όπως διαμορφώνεται έπειτα από την κατάθεση της Δήλωσης επιμήκυνσης, θα είναι η 06.12.2022, (Βάσει του άρθρου 153 παρ. 1 του Ν. 4938/2022), και όχι η 13.04.2023 που ζητάει ο ανάδοχος.