Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε σήμερα η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου για την κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου στον Παλαμά μετά την παρέλευση της 03.11.2022.

Η απόφαση όπως αναρτήθηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και το άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 ΠΝΠ (Α’ 212), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 15 και των παρ. 5 και 6 του άρθρου 20.

2. Την υπ’ αρ. 64/2/23.04.2019 απόφαση του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καρδίτσας και σύσταση Υποκαταστήματος Καρδίτσας στο Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 1489).

3. Την υπ’ αρ. 22469225/27.09.2022 Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κτηματολόγιο, αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Παλαμά μετά την παρέλευση της 03.11.2022, καταργείται.

2. Τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Παλαμά, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή του, υπάγονται από την 04.11.2022 στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Καρδίτσας που ορίστηκε στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 64/2/23.04.2019 Απόφασης του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’ 1489) και από την ίδια ημερομηνία τροποποιείται για τα ίδια ακίνητα.

Άρθρο 2
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στην παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη στον Φορέα του υπηρετούντος στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Παλαμά προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.