Πορίσματα εκτίμησης των ζημιών στο Δήμο Παλαμά από τον ΕΛΓΑ-ακόμη δεν έχουν αποσταλεί για την περιοχή της δημοτικής κοινότητας Παλαμά

O ΕΛ.Γ.Α. απέστειλε τους πίνακες µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από τα ζηµιογόνα αίτια στις πληγείσες περιοχές του Δήμου Παλαμά όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή. Ωστόσο όπως επισήμανε στο Νέο Αγώνα ο Πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ κ. Κώστας Τζέλλας, για την περιοχή της δημοτικής κοινότητας Παλαμά δεν έχουν ακομη αποσταλεί τα πορίσματα.

Χαλάζι
– Στις 20/06/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών των Τ.Κ. Μάρκου και Γοργοβιτών.

– Στις 18/07/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών των Τ.Κ. Καλυβακίων, Αγίου Δημητρίου, Μάρκου και Γοργοβιτών.

Καύσωνας

– Στις 01/07/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών των Δ./Τ.Κ. Παλαμά, Καλυβακίων, Αγίου Δημητρίου, Μάρκου και Γοργοβιτών.

– Στις 05/08/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών των Τ.Κ. Καλυβακίων, Αγίου Δημητρίου και Γοργοβιτών.

Βροχόπτωση
-Στις 15/10/2021 στις καλλιέργειες παραγωγών της Τ.Κ. Γοργοβιτών.

Τα πορίσµατα είναι στη διάθεση των ενδιαφεροµένων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι την 13/05/2022. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα των πραγµατογνωµοσυνών και όποιος διαφωνεί µε αυτά, µπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίµησης µέσα στην παρακάτω προθεσµία των 10 ηµερολογιακών ηµερών έως 13/05/2022.

«Ο Πίνακας περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα των επιτόπιων πραγµατογνωµοσυνών που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛ.Γ.Α. στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης» σημειώνει ο Δήμος Παλαμά και προσθέτει:

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης είναι:

– η εµπρόθεσµη, υποβολή από τον παραγωγό Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες.

– η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α.,

Πληροφορίες στo τηλέφωνο 2444350100, Ξένος Κωνσταντίνος.