Προωθείται η εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Καρδίτσας.

Στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400 ευρώ και των όρων της διακήρυξης για την ανάθεση της υπηρεσίας εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.), του Δήμου Καρδίτσας, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, ο Δήμος Καρδίτσας ανταποκρινόμενος στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου)» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022» του Πράσινου Ταμείου, υπέβαλε τη συμμετοχή του προς ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα.

Επισημαίνεται ότι το Σ.Α.Π. θα εκπονηθεί σε δύο Φάσεις, σύμφωνα με τα οποία συνοπτικά:
στη Φάση 1 θα γίνει η Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και η Χαρτογράφηση,
στη Φάση 2 θα γίνει Περιγραφή των προτάσεων και Διαβούλευση

Σκοπιμότητα

Με τον Ν. 4819/2021, προβλέπεται ότι: «10. Οι Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι
Πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι,
σύμφωνα με τις παρ. 6 και 8 του άρθρου 119 του Ν. 4759/2020 (Α’ 245), εκπονούν υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022 πρόγραμμα καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονομαζόμενο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Η εκπόνηση Σ.Α.Π. πραγματοποιείται είτε με ιδίους πόρους του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους του Πράσινου Ταμείου ή του Ε.Σ.Π.Α…..»

Οπότε, στόχος του Σ.Α.Π. είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων στην αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας» προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.