Προωθείται ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ύδρευσης σε Καρδιτσομάγουλα - Αρτεσιανό

  Τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος ύδρευσης των δημοτικών διαμερισμάτων της Καρδιτσομαγούλας και του Αρτεσιανού προωθεί η ΔΕΥΑ Καρδίτσας.

  Για το έργο αρχικού προϋπολογισμού 3,1 εκ ευρώ, υποβλήθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό συνολικά 9 οικονομικές προσφορές. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, αρχικά έγιναν δεκτοί από την επιτροπή διαγωνισμού το σύνολο των φορέων. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών όπου θεώρησε πως υπάρχουν ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.
  Η αναθέτουσα αρχή ακολούθως, κάλεσε τον πρώτο σειρά μειοδοσίας διαγωνιζόμενο που προσέφερε ποσοστό έκπτωσης 41,51% να υποβάλλει εξηγήσεις για την προσφορά του. Στον πίνακα κόστους- κέρδους, προέκυψε ότι εταιρία μετά την εκτέλεση του έργου θα έχει ζημιά 75.039 ευρώ και γι αυτό αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό.
  Ομοίως και με τον δεύτερο στη σειρά μειοδοσίας, με ποσοστό έκπτωσης 36,55%, όπου η αναθέτουσα αρχή διαπίστωσε ότι υπάρχει επιπλέον κόστος που η ενδιαφερόμενη εταιρεία δεν το είχε υπολογίσει και θα εμφανίσει ζημιά τουλάχιστον 36.234 ευρώ. Κατόπιν αυτού αποκλείστηκε και αυτή.
  Τελικά μειοδότης αναδείχθηκε η τρίτη στη σειρά προσφορών εταιρεία, με ποσοστό έκπτωσης 36,09%, που με βάση τον υπολογισμού του άμεσου και έμμεσου κόστους προκύπτει κέρδος 10.472 ευρώ. Η Επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε την ανάθεση της σύμβασης στον συγκεκριμένο μειοδότη.

  Το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.