Τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο της βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά.

Παράλληλα ενέκρινε τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Αναλυτικότερα στην εφημερίδα Νέος Αγών