Με δωρεά η δασοτεχνική μελέτη για το έργο ανάδειξης δικτύου υφιστάμενων διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αργιθέας

Την πρόθεση πρόθεση  δωρεάς του κ. Ντάφου Ευθυμίου δασοτεχνικής μελέτης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στον φάκελο που θα υποβάλει ως πρόταση χρηματοδότησης του έργου ανάδειξης δικτύου υφιστάμενων διαδρομών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αργιθέας, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Η πρόταση πρόκειται να υποβληθεί στην πρόσκληση «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως αναφέρθηκε στην εισήγηση του θέματος, απαιτείται η υποβολή σχετικών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων που πιστοποιούν την πληρότητα, καθώς και την ωριμότητα του φακέλου της πρότασης προς δημοπράτηση, εφόσον υφίστανται και ειδικότερα ένα εκ των ζητούμενων προς υποβολή προσκομιζόμενων δικαιολογητικών είναι το αντίγραφο γνωμοδότησης δασικής υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κωλύματος για την υποβολή, δεδομένης της έλλειψης του σχετικού υπαλλήλου, ειδικότητας ΠΕ Δασολόγου από την υπηρεσία του Δήμου.

Με την από 20-04-2023 αίτησή του προς το Δήμο, η ο κος Ευθύμιος Ντάφος του Ευαγγέλου, κάτοικος Τρικάλων, γνωστοποίησε την πρόθεσή του να προσφέρει ως δωρεά στο Δήμο μας την σχετική δασοτεχνική μελέτη.