Προς δημοπράτηση οδεύει το έργο της ανάπλασης των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή των εργατικών κατοικιών των Σοφάδων, καθώς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προχώρησε στην έγκριση και παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται να πραγματοποιηθούν στην πλατεία έχουν ως σκοπό την
απόδοση στο χώρο μιας ενοποιημένης αρχιτεκτονικής λύσης με επίκεντρο του συνολικού
έργου την πλατεία, η οποία αναβαθμίζεται αισθητικά. Επίσης γίνεται προσπάθεια ενοποίησης
των πεζοδρομίων, της πλατείας και του χώρου πρασίνου προκειμένου να καταστεί η χρήση
τους πιο λειτουργική σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα αστικού σχεδιασμού στοχεύοντας
στην αύξηση της επισκεψιμότητας των χρηστών τόσο ως διερχόμενων διασχίζοντας την
πλατεία όσο και ως παραμένοντων σ’ αυτή.


Οι παρεμβάσεις είναι ήπιου χαρακτήρα και δεν αλλοιώνουν τη λειτουργία και το χαρακτήρα
των κοινοχρήστων χώρων από πλευράς χρήσεων και κινήσεων. Συνοπτικά η μελέτη
περιλαμβάνει αλλαγή στην επένδυση του δαπέδου, ενίσχυση των φυτεύσεων και των χώρων
πρασίνου, αλλαγή φωτιστικών σωμάτων και αστικού εξοπλισμού, ασφαλτοστρώσεις,
πεζοδρομήσεις, κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και όλες τις απαραίτητες
οικοδομικές εργασίες.


Οι βασικές εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν είναι οι παρακάτω:

✓ Καθαίρεση πλακοστρώσεων.

✓ Καθαίρεση κρασπεδορείθρων.

✓ Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

✓ Κοπή και εκρίζωση δέντρων.

✓ Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.

✓ Φορτοεκφορτώσεις – μεταφορές.

✓ Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα.

✓ Προμήθεια και τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων πεζοδρομίου.

✓ Προμήθεια και τοποθέτηση πρόχυτων κρασπέδων κήπου.

✓ Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα). Απόξεση ασφαλτικού
οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm.

✓ Κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (εργασία, υλικά, μεταφορά) επί
ασφαλτικής στρώσης δια ασφαλτικού διαλύματος ΜΕ – 5.

✓ Ασφαλτόστρωση με ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5c
m με
χρήση κοινής ασφάλτου.

✓ Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων.

✓ Εκσκαφή τάφρων αγωγών

✓ Ανύψωση ή υποβιβασμός της στάθμης φρεατίων που βρίσκονται στο οδόστρωμα ώστε
η τελική στάθμη τους να είναι αυτή του οδοστρώματος.

✓ Κατασκευή ρείθρων.

✓ Κατασκευή παρτεριών – καθιστικών από μπετό.

✓ Φύτευση πρασίνου

✓ Κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15.

✓ Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20.

✓ Εκσκαφή τάφρων αγωγών