Ο Ιωάννης Κουτσουγιάννης Αντιδήμαρχος Μουζακίου

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωάννης Κουτσουγιάννης ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος του Δήμου
Μουζακίου
,με απόφαση του Δημάρχου κ. Φάνη Στάθη.

Η θητεία του ορίστηκε πό 01062023 μέχρι 31122023 λήξη της θητείας της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και του μεταβιβάζονται ως αρμοδιότητες οι εξής:
1
. Καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο:
Α. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου,
της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του
ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο

την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας,
έρευνας και τεχνολογίας

Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Την ευθύνη θεμάτων ηλεκτροφωτισμού των δημοτικών χώρων

Την ευθύνη για τις αμμοληψίες και εκμετάλλευσης ορυκτών υλικών

Την ευθύνη συντονισμού των μηχανημάτων του Δήμου
Την ευθύνη για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών,
πιστοποιητικών, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των
αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β.
Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ
. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό
του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των

καθηκόντων του

Δ
. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ.Ιωάννη Κουτσουγιάννη που απουσιάζει ή κωλύεται,
ασκεί
ο Αντιδήμαρχος κ.Σωκράτης Κωτίνας.
Ε
. Τελεί πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.