Προς επαναδημοπράτηση το έργο του περιβάλλοντος χώρου στο νέο Δημαρχείο Καρδίτσας

Προς επαναδημοπράτηση οδεύει το έργο της περιβαλλοντικής αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου του νέου Δημαρχείου Καρδίτσας στο παλιό 1ο Λύκειο και της αισθητικής σύνδεσής του με το άλσος του Παυσιλύπου.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας ενέκρινε κατά πλειοψηφία την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου διότι η αναθέτουσα αρχή κάλεσε τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς που δεν αποκλείστηκαν οριστικά να ανανεώσουν την ισχύ των προσφορών – εγγυητικών συμμετοχής τους, το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε από κανέναν οικονομικό φορέα και παράλληλα τη ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης του έργου. Παράλληλα ενέκρινε την επανάληψη του διαγωνισμού του έργου προϋπολογισμού 500.000 μετά την έγκριση επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης.

Στην εισήγηση που έκανε ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Σβερώνης επισήμανε τα εξής:
«Ο διαγωνισμός του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 500.000,00 € (Με το ΦΠΑ), προκηρύχθηκε στις 29-10-2020 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 23-11-2020. Στη διαδικασία του διαγωνισμού υπήρξε πολύμηνη καθυστέρηση, καθώς στη διαγωνιστική διαδικασία υποβλήθηκε από διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα αρχικά προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. και ακολούθως προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο με αποτέλεσμα να λήξει η ισχύς των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής.

Η αναθέτουσα αρχή κάλεσε τους διαγωνιζόμενους οικονομικούς φορείς που δεν αποκλείστηκαν οριστικά να ανανεώσουν την ισχύ των προσφορών – εγγυητικών συμμετοχής τους, το οποίο όμως δεν πραγματοποιήθηκε από κανέναν οικονομικό φορέα, με αποτέλεσμα ο διαγωνισμός να καταστεί άγονος».