Προσωρινό ανάδοχο στο έργο «Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας και ασφάλειας στα σχολικά συγκροτήματα» ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας, με προϋπολογισμό ύψους 121.000 περίπου ευρώ.

Πέντε προσφορές υπεβλήθησαν στο σχετικό διαγωνισμό, οι οποίες κρίθηκαν όλες αποδεκτές. Η καλύτερη προσφορά εμφάνιζε 10% απόκλιση από το μέσο όρο, οπότε ζητήθηκε από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος που προτείνει στην προσφορά του.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα