Προσωρινός ανάδοχος για την εσωτερική οδοποιία των Τ.Δ. του Δ. Παμίσου

Προσωρινό ανάδοχο κήρυξε η Οικονομικη Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου για το έργο της εσωτερικής οδοποιίας των Τ.Δ. Παμίσου, εγκρίνοντας το πρακτικό ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στην ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία.

Ο ανάδοχος προσέφερε μέση έκπτωση 45,58 % και συνολική δαπάνη προσφοράς το ποσό των 63.124 ευρώ.