Προσωρινός ανάδοχος για το έργο ελέγχου κατανάλωσης στα δίκτυα νερού του Δήμου Παλαμά

Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά εγκρίνοντας το πρακτικό αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών, για το έργο της προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Τρίτσης”.

Κύριος στόχος είναι με τα “έξυπνα υδρόμετρα” να περιοριστει η σπατάλη νερού μέσω διαρροών στο δίκτυο, η προστασία του περιβάλλοντος, η καταγραφή των πραγματικών καταναλώσεων των δημοτών και συνεπώς η εξάλειψη αδικιών και, εν κατακλείδι, η βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας τόσο σε ποιότητα όσο και σε ταχύτητα.
Το έργο προβλέπει μεταξύ άλλων:
-Την προμήθεια ενός κεντρικού Σταθμού Ελέγχου καταναλώσεων και διαρροών, όπου θα συλλέγονται ψηφιακά όλα τα δεδομένα του δικτύου και θα δίνεται η δυνατότητα άμεσων και στοχευμένων παρεμβάσεων
-Την προμήθεια 7.190 τοπικών σταθμών ελέγχου κατανάλωσης με ψηφιακούς υδρομετρητές. Με τον συγκεκριμένο αριθμό το 80% των συνδέσεων στον Δήμο Παλαμά θα αποκτήσουν ψηφιακά υδρόμετρα και την δυνατότητα μεγάλης ακρίβειας στην καταγραφή της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται.
-Την προμήθεια εξοπλισμού Φορητών Σταθμών Ελέγχου για την διαχείριση των δεδομένων, τον εντοπισμό διαρροών και βελτίωση του υδατικού ισοζυγίου. Μέσω αυτών θα μπορούν να γίνονται έλεγχοι και μετρήσεις, χωρίς την παρουσία στελέχους της ΔΕΥΑΠ σε κάθε υδρόμετρο. Τα στοιχεία θα συλλέγονται ασύρματα, καθώς φορητοί σταθμοί ελέγχου και τοπικοί σταθμοί ελέγχου θα “επικοινωνούν”.
-Πρόβλεψη για παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και ρύθμισης του λογισμικού, αλλά και εκπαίδευσης τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας, προκειμένου να αποκτήσει το στελεχιακό δυναμικό της δημοτικές επιχείρησης πλήρη γνώση της λειτουργίας του συστήματος.