Προσωρινός ανάδοχος για το έργο τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Παλαμά

Προσωρινό ανάδοχο ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά για το έργο της προμήθειας, εγκαταστάσης και θέσης σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού, παρακολούθησης και αυτόματου ελέγχου υδραυλικών παραμέτρων στο κεντρικό σύστημα του δικτύου ύδρευσης.

Όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, το σύστημα συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στη λειτουργία του δικτύου θα αποτελείται από ένα Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) και από 28 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ), που θα εγκατασταθούν σε 15 υδρευτικές γεωτρήσεις, 9 υδατόπυργους, 1 υδραγωγείο, 1 δεξαμενή και 2 αντλιοστάσια του Δήμου Παλαμά.

Οι τιμές που θα συλλέγονται από τους ΤΣΕ θα μεταφέρονται στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), με ασύρματη επικοινωνία που θα υπάρχουν στους Σταθμούς Ελέγχου. H υλοποίησή του προβλέπεται 12μήνες για την παράδοση και 2 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Το έργο του συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού προβλέπει την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης και ελέγχου των υδάτινων πόρων τα οποία είναι και ο τελικός διαχειριστικός στόχος του Δήμου Παλαμά στα πλαίσια της πλήρους εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού την παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.