Πρόταση χρηματοδότησης 9,7 εκ ευρώ για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων σε Αγναντερό – Παλαιοχώρι

  Στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Ενέργειας θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακιου για το έργο της ολοκληρωμενης διαχείρισης αστικών λυμάτων Τοπικών Κοινοτήτων Αγναντερού – Παλαιοχωρίου συνολικού προϋπολογισμού 9,7 εκ ευρώ.


Για το σκοπό αυτό μάλιστα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Μουζακίου αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Μουζακίου.
Η πρόταση αφορά τη δράση του ΥΠΕΝ με τίτλο «Υποδομές διαχείρισης αστικών λυμάτων και λυματολάσπης στην επεξεργασία λυμάτων» και θα περιλαμβάνει τα κάτωθι κύρια και συνοδά υποέργα.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟΕΡΓΑ
1) Υποέργο 1 με τίτλο «Δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Τ.Κ. Αγναντερού
Παλαιοχωρίου του Δήμου Μουζακίου» με προϋπολογισμό 6.850.000,00 € πλέον
ΦΠΑ24%
2) Υποέργο 2 με τίτλο «Βιολογικός Καθαρισμός Τοπικών Κοινοτήτων Αγναντερού –
Παλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων» με
προϋπολογισμό 2.590.000,00 € πλέον ΦΠΑ24%
3) Υποέργο 3 με τίτλο Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εκτέλεση της
πράξης με τίτλο “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Τ.Κ. Αγναντερού –
Παλαιοχωρίου Δήμου Μουζακίου” με προϋπολογισμό 141.600,00 €
4) Υποέργο 4 με τίτλο «Δαπάνη παρακολούθησης εκσκαφών και αρχαιολογικής
έρευνας» με προϋπολογισμό 100.000,00 € πλέον ΦΠΑ24%
5) Υποέργο 5 με τίτλο «Δαπάνη ηλεκτροδότησης» προϋπολογισμού 50.000,00 €
πλέον ΦΠΑ24%
Τα ανωτέρω έργα:
Εξασφαλίζουν λειτουργικά και αυτοτελή δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων για τους οικισμούς Αγναντερού και Παλαιοχωρίου, οδηγώντας στην κατάργηση των ιδιωτικών συστημάτων  διάθεσης λυμάτων και στην προστασία του περιβάλλοντος με την αποτροπή υποβάθμισης των υπόγειου υδροφορέα
Οι οικισμοί Αγναντερού και Παλαιοχωρίου αποτελούν οικισμούς Δ’ προτεραιότητας
και εμπίπτουν στο θεματικό αντικείμενο της υπόψη πρότασης.