Μια πολύ σημαντική συνεργασία υπογράφτηκε μεταξύ των Κοσμητόρων της Σχολής Δασολογίας του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας (UBC) του Καναδά και της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ), με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος ΔΕΞΥΣ Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου στις 8 Αυγούστου.

Αντικείμενο του συμφώνου συνεργασίας είναι η ενίσχυση της σχέσης και η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων στους τομείς της Δασολογίας, των Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού σε θέματα: α) ανταλλαγής επισκεπτών φοιτητών, ερευνητών, καθηγητών και μεταδιδακτορικών υποτρόφων, β) ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών εργασιών, διατριβών και βιβλίων για σχετικά θέματα, γ) ανταλλαγής προσκλήσεων για συμμετοχή σε επιστημονικές και τεχνικές συναντήσεις, φόρουμ και συνέδρια, δ) διοργάνωσης από κοινού συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκθέσεων, καθώς και ε) διερεύνησης άλλων πιθανών τομέων συνεργασίας σε διάφορα ερευνητικά και ακαδημαϊκά έργα.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα