Την αντικατάσταση του μαγνητικού τομογράφου αποφάσισε το Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καρδίτσας

Την έγκριση αναγκαιότητας-σκοπιμότητας και έγκριση διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Αντικατάσταση και Προμήθεια Μαγνητικού Τομογράφου Νέας Τεχνολογίας 1,5Τ» (Tesla) εκτιμώμενης δαπάνης 1.860.000 ευρώ με το ΦΠΑ, CPV (38434540-3),(ΚΑΕ 9349), με πόρους μέσω ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφάσισε το Δ.Σ. Του Νοσοκομείου Καρδίτσας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε την Πέμπτη 23 Μαΐου και ενέκρινε την αντικατάσταση και προμήθεια μαγνητικού τομογράφου μέσω διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής.