Τρίμηνη παράταση στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Παλαμά

Να δοθεί 3η παράταση στην προθεσμία εκτελέσεως του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του Δημαρχείου Παλαμά, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά.
Η παράταση ισχύει κατά τρεις μήνες, έως 09-09-2022.

Η εγκατάσταση του αναδόχου
έγινε στις 10/09/2020 και η προθεσμία περαίωσης ήταν
δώδεκα (12) μήνες, έως 09/09/2021. Δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με την αρ.277/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά έξι (6) μήνες, έως 09-03-2022 και 2η παράταση με την αρ. 93/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαμά, κατά τρεις (3) μήνες, έως 09-06-2022.

Μέχρι σήμερα ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων, οι
εγκαταστάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου, η τοποθέτηση νέας καμινάδας ,η αντικατάσταση
κουφωμάτων, η κατασκευή εσωτερικής θερμομόνωσης και μέρος των εσωτερικών ελαιοχρωματισμών. Η δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται στο ποσό των 76.000 €, περίπου
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ποσοστό 52% περίπου)

Η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου ζητήθηκε για τους παρακάτω λόγους:

α)Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (οι χαμηλές θερμοκρασίες που παρατηρήθηκαν κατά το μήνα Μάρτιο και οι βροχοπτώσεις
στο διάστημα 8/3/2022 έως 23/5/2022 δεν επέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών της εξωτερικής θερμομόνωσης).

β) Σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Μονάδας Νέων
Εργασιών. Η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Πρωτοκόλλου νέων τιμών από την
Υπηρεσία και έγκρισή του από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, την Διαχειριστική Αρχή και την Οικονομική Επιτροπή, αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία και απαραίτητη για την εκτέλεση νέων εργασιών. Εκτιμάται ότι απαιτείται χρονικό διάστημα 60 ημερών.