Το… δρόμο για την ολομέλεια της βουλής θα πάρει το σχέδιο νόμου για το νέο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που προκύπτει από τη συγχώνευση με τα δύο ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Επιστήμων Υγειάς.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Γεωπονικών Επιστήμων.

Τμήμα Δασολογίας, Επιστήμων Ξύλου και Σχεδιασμού́, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Τεχνολογίας.

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική́ Ηλικία, με έδρα την Καρδίτσα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστήμων.

ΛΑΡΙΣΑ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Οικονομικών και Διοικητικών Επιστήμων.

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Οικονομικών και Διοικητικών Επιστήμων.

Τμήμα Γεωπονίας- Αγροτεχνολογίας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Γεωπονικών Επιστήμων.

Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Γεωπονικών Επιστήμων.

Τμήμα Νοσηλευτικής με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Επιστήμων Υγειάς.

Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας, με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Τεχνολογίας.

Τμήμα Περιβάλλοντος, με έδρα την πόλη της Λάρισας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Τεχνολογίας.

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων με έδρα τη Λάρισα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Τεχνολογίας.

ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών με έδρα τον Βόλο, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστήμων.

ΛΑΜΙΑ

Τμήμα Φυσικοθεραπείας με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Επιστημών Υγείας.

Τμήμα Φυσικής με έδρα τη Λάμια, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Θετικών Επιστημών.

Τμήμα Μαθηματικών με έδρα τη Λάμια, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Θετικών Επιστημών.

Τμήμα Γενικό́, με έδρα τη Λάρισα,

Τμήμα Γενικό́, με έδρα τη Λαμία.

Τμήμα Λογοθεραπείας, με έδρα τη Λαμία, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Υγειάς.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας, με έδρα τα Τρίκαλα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή́ Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού́ και Διαιτολογίας.

 

Πανεπιστημιακό́ Ερευνητικό́

 Κέντρο Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύεται Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) (Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης «ΙΑΣΩΝ») ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος, με έδρα το Βόλο.

Με απόφαση της Συγκλήτου παραχωρούνται στο Π.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την εγκατάσταση και λειτουργία του. Με εισήγηση του Συμβουλίου του Π.Ε.Κ. και απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Το Π.Ε.Κ. αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:

α) ευφυών συστημάτων παραγωγής και ευφυών πόλεων, με έδρα την πόλη του Βόλου,

β) ψηφιακού πολιτισμού και τεχνολογιών επικοινωνίας και εκπαίδευσης, με έδρα την πόλη του Βόλου,

γ) αγροτικής ανάπτυξης, με έδρα την πόλη της Λάρισας,

δ) γενετικής βελτίωσης ζώων, με έδρα την πόλη της Καρδίτσας,

ε) κινησιολογίας, με έδρα την πόλη των Τρικάλων,

στ) ασφάλειας συστημάτων και επιστήμης δεδομένων, με έδρα την πόλη της Λαμίας,

ζ) διάγνωσης και θεραπείας του καρκίνου, με έδρα την πόλη της Λάρισας,

η) αποκατάστασης και ευεξίας, με έδρα την πόλη της Λαμίας,

θ) διδακτικής και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, με έδρα την πόλη του Βόλου,

ι) επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, με έδρα την πόλη της Λάρισας, και

ια) Ινστιτούτο Διεθνούς Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Ε.), με έδρα την Άμφισσα