Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για «Σύνταξη Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας» από το Δήμο Μουζακίουυ

Την υποβολή πρόταση στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση της δράσης «Σύνταξη Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Μουζακίου», ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μουζακίου.

Η  πρόταση έχει προϋπολογισμό  37.200 ευρώ. Περιλαμβάνει:
Τεχνική Έκθεση περιγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων ως προς την εξασφάλιση προσβασιμότητας (α) στους υπαίθριους δημόσιους Κ.Χ. του δήμου και (β) ως προς την  πρόσβαση στα δημόσια κτίρια ή στα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες και άλλες  χρήσεις τα οποία απαιτείται να γίνουν προσβάσιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Χάρτης/χάρτες της περιοχής του Δήμου σε μορφή διανυσματικών αρχείων τύπου shapefile με βάση τα διοικητικά του όρια, όπου σημειώνονται οι πληροφορίες που αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ Β’ 5553/2021.

Πίνακας των προτεινόμενων στοιχείων αστικού εξοπλισμού, μηχανισμών και ειδικών κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας.

Χρονοδιάγραμμα, προγραμματισμός υλοποίησης των οριζόμενων από το Σ.Α.Π.  απαιτούμενων διαμορφώσεων και κατασκευών, μέσω (α) σύνταξης Αρχιτεκτονικής Μελέτης και Μελέτης Προσβασιμότητας και τυχόν άλλων υποστηρικτικών μελετών μετά την  παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. και (β) ανάθεση και υλοποίηση έργου μετά την παράδοση και έγκριση του Σ.Α.Π. Ο χρόνος υλοποίησης δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 2 έτη από την παράδοση/παραλαβή και έγκριση του Σ.Α.Π.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. χαρακτηρίζονται ως σημειακές και δεν απαιτούν αλλαγή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής παρέμβασης.