Με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, αλλά και τη διασφάλιση της πληρωμής του κόστους χρήσης άρδευσης, ο Δήμος Παλαμά προωθεί τον εκσυγχρονισμό των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση συστήματος τηλεμετρίας.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 2,1 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο μετά την απαιτούμενη αξιολόγηση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΕΣΠΑ από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων άρδευσης αρμοδιότητας Δήμου Παλαμά. Ο δήμος Παλαμά διαχειρίζεται περίπου 380 θέσεις ηλεκτρικών πινάκων τροφοδοσίας αντλιών άρδευσης που αναρροφούν από το παρακείμενο αρδευτικό κανάλι. Αποτελούνται από υπάρχων ηλεκτρικό πίνακα εντός πίλλαρ που έχει ηλεκτροδοτηθεί από τη
ΔΕΗ ο οποίος έχει την δυνατότητα να τροφοδοτεί ταυτόχρονα μέχρι και τέσσερις αντλίες. Προκειμένου ο Δήμος να διασφαλίσει την πληρωμή του κόστους της χρήσης άρδευσης
καθώς και την μείωση κατανάλωσης ενέργειας και νερού, προχωρά μέσα από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας στον εκσυγχρονισμό του συστήματος εποπτείας, μέσω προπληρωμένης κάρτας.
Δηλαδή θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση στους υπάρχοντες πίνακες αγροτικού εξηλεκτρισμού σύστημα λειτουργίας με προπληρωμένη κάρτα και έλεγχος παρακολούθησης
και τιμολόγησης των αρδεύσεων μέσω απομακρυσμένου συστήματος ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας (τηλεμετρία).
Έτσι δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας της άρδευσης με στόχο την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων και καλύτερης οργάνωσής της. Το σύστημα θα διαθέτει
και πυκνωτές βελτίωσης συνημίτονου που θα οπλίζουν ανάλογα με τα kw που θα λειτουργούν. Τα επιμέρους συστήματα θα συνδεθούν με Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) από το οποίο θα γίνεται ολοκληρωμένη διαχείριση των ενεργειακών και υδάτινων πόρων, μέσω ηλεκτρονικής αποτύπωσης του δικτύου άρδευσης. Έτσι, μέσω εγκατάστασης κατάλληλου εξοπλισμού τηλεμετρίας και παραμετροποιημένου λογισμικού, θα συλλέγονται
(και θα επεξεργάζονται) πληροφορίες από όλες τις εγκαταστάσεις των ηλεκτρικών πινάκων άρδευσης, οι οποίες θα ενημερώνουν το σύστημα.