Σε λίγες ημέρες θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις ( 18 ή 19 Φεβρουαρίου) για το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, που αφορά στην πρόσληψη 8.933 ανέργων σε 56 δήμους και 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Στο Δήμο Καρδίτσας θα προσληφθούν 179 εργαζόμενοι σε διάφορες ειδικότητες.

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ενώ το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας 8 μηνών. Ο μισθός τους θα είναι νέος κατώτατος.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,

γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα

ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,

στ) εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και

ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Μοριοδότηση

Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής και κατάταξης:

α) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

β) χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα,

γ) αναπηρία ωφελουμένου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια,

δ) ετήσιο εισόδημα του φορολογικού έτους 2017, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Ατομικό 0-3.500 ευρώ Τριάντα (30) μόρια

Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ

Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ Είκοσι πέντε (25) μόρια

Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ

Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ Είκοσι (20) μόρια

Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ

Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ Δέκα (10) μόρια

Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ

Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ Μηδέν (0) μόρια

Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ

ε) Ηλικία

– 18 έως 29 ετών Δεκαπέντε (15) μόρια

– 30 έως 44 ετών Είκοσι πέντε (25) μόρια

– 45 έως 54 ετών Τριάντα πέντε (35) μόρια

– 55 ετών και άνω Σαράντα πέντε (45) μόρια

στ) αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο,

ζ) γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,

η) δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και

ι) ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: είκοσι (20) μόρια.

ια) εντοπιότητα βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου: είκοσι (20) μόρια.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ…………………………………………..1

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ …………………………………..1

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ……………………. …………..1

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ……………………2

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ……………………………………………….1

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.. ..2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ …8

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ…2

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ…. 3

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ…… …………32

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ…………….. 5

ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ…………………………………………. 1

ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ………………………………………. 1

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠ./ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ….3

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ……………………………… 6

ΒΟΗΘΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ……………………………………………….1

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ………………………………………….. 3

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ………………… 1

ΓΕΩΠΟΝΩΝ…………………………………………………………….1

ΔΑΣΚΑΛΩΝ………………………………………………………………2

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ……………………………………………………………1

ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ………………………………………………………….1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

/ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ………………………………..4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ……………7

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ………………………………………………3

ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ…………………………………………..2

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ………………………………………………21

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ………………………………………………..1

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ…………………………………. .2

ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ / ΦΥΛΑΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ……………………………………………..3

ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ………………………………………..2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ……………………………………….5

ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ…………………………………………………………..1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ………………………………………1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ……………………………………………………….2

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ……………………………1

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ…………………………………………………………..2

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ…………………………………………………………3

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ…………7

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ…………………………………………4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ /

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ……………………………………..3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ………………………………………………………2

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ………………………………………….1

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ………………1

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ………………………………………1

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ………………………………………….2

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ…………………………………….6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ…………………………………………1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ………………………………………………………………3

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΠΙΣΙΝΑΣ………………………………..1

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ)………………………………1

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ……………………………….3

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΗ – BOBCAT……..1

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB………………………..2

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ………………………………………………………………..1