Τροποποιήθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις με οικονομικές απώλειες στις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023».

Η τροποποίηση της απόφασης που πήρε ΦΕΚ έχει ως εξής:
1. Στο τέλος της υποπερ. γβ της περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 35108/30.04.2024 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο εδάφιο και η υποπερ. γβ διαμορφώνεται ως εξής:

«γβ) έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 που ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Ειδικά επιχειρήσεις που τηρούν διαχειριστική χρήση διαφορετική από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30ή Ιουνίου 2023 που ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ, ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 30ή Ιουνίου 2023 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ κατά την 30ή Ιουνίου 2023.

Ειδικά επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών από 1.1.2023 ως 4.09.2023, έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 4η Σεπτεμβρίου 2023 που ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ. Ειδικά επιχειρήσεις με ενεργό κύριο ΚΑΔ που ανήκει στους ΚΑΔ της κατηγορίας 79.12 ή με τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 30ή Ιουνίου 2023 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας που ανήκει στους ΚΑΔ της κατηγορίας 79.12 του Παραρτήματος ΙΙΙ, θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τουριστικά λεωφορεία.».