Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο περιλαμβάνει άρθρο το οποίο δίνει λύση στο θέμα των διεκδικήσεων του Δημοσίου σε βάρος ιδιοκτησιών περίπου 1.000 Καρδιτσιωτών στην πόλη της Καρδίτσας κάτι που είχε επισημάνει με σχετικά ρεπορτάζ ο Νέος Αγών (εδώ και εδώ)

Πρόκειται για το άρθρο 57 του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2118 για την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων, λήψη μέτρων προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/858 σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς υποδομών της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, ειδικότερες ρυθμίσεις για τα οχήματα και τη δημόσια περιουσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Οι θιγόμενοι επιθυμούν να αρθεί μια αδικία που ταλαιπωρεί εδώ και δεκαετίες εκατοντάδες Καρδιτσιώτες.

Συγκεκριμένα, όπως καταγράφει ο Νέος Αγών, Το Άρθρο 57 – Κυριότητα επί ακινήτων εντός σχεδίου πόλεως – Τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 16 ν. 5024/2023 αναφέρει:
Στην παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 5024/2023 (Α΄ 41), περί αποχής του Δημοσίου από την άσκηση αγωγών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το εισαγωγικό εδάφιο αντικαθίσταται, β) στην περ. β): α) η φράση «από τις δασικές υπηρεσίες» αντικαθίσταται από τη φράση «από υπηρεσία», β) η φράση «λόγω του πρώην δασικού του χαρακτήρα» αντικαθίσταται από τη φράση «εκτός αν πρόκειται για ανταλλάξιμο ακίνητο,», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα και απέχει από την άσκηση αγωγών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) ως προς ακίνητα τα οποία κείνται σε εκτάσεις εντός σχεδίων πόλεως ή οικισμού, για τα οποία δεν εφαρμόζεται ο ν. 998/1979 (Α΄ 289) , εφόσον σωρευτικά πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:
α) ο ιδιώτης έχει αναγραφεί ως κύριος στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές,
β) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή τους δικαιοπαρόχους από υπηρεσία του Δημοσίου Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής (Π.Δ.Α.) ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης (Π.ΚΑ.Α.Χ.) για το ακίνητο αυτό, εκτός αν πρόκειται για ανταλλάξιμο ακίνητο, καιγ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου εξ άλλης αιτίας.».

Αναλυτικά το νομοσχέδιο εδώ