Δήμος Μουζακίου: εγκρίθηκε η μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού

Ολική αλλαγή στον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων προωθεί ο Δήμος Μουζακίου. Πρόκειται για μια 12ετή Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης που θα υπογραφεί μεταξύ του Δήμου και ιδιώτη που θα προκύψει από ανοικτό διαγωνισμό για την Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη μελέτη της ενεργειακής αναβάθμισης- αυτοματοποίησης συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου, προϋπολογισμού 5.295.450,54 ευρώ, ένα έργο για το οποίο σας είχε ενημερώσει με παλιότερο ρεπορτάζ ο Νέος Αγών (εδώ).  Ο τρόπος υλοποίησης θα γίνει με διενέργειας ανοιχτή διαδικασίας ηλεκτρονικής σύναψης δημόσιας σύμβασης. Επίσης η Επιτροπή ενέκρινε την παροχή υπηρεσιών ανεξαρτήτου συμβούλου για της αναβάθμισης του φωτισμού, με προϋπολογισμό 297.600 ευρώ.

Η σύμβουλος κ. Ντούρβα Παρασκευή δήλωσε ότι διαφωνεί και δεν εγκρίνει τη μελέτη. Είπε ότι «η μελέτη που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση συστήματος  ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Μουζακίου, η σύμβαση που προβλέπεται με τον ανάδοχο καθώς και η εκχώρηση όλων των εισπραττόμενων δημοτικών τελών για την εξόφλησή της, δεν είναι συμφέρουσα για τον Δήμο και θα δημιουργήσει μια οικονομική  δέσμευση για τα επόμενα 12 χρόνια, που θα καταστήσει ανεκτέλεστους τους προϋπολογισμούς και θα χρεώσει τους δημότες με υπέρογκα δημοτικά τέλη».
Επίσης ανέφερε: «Δεν υπάρχει ανάλυση θέσης των φωτιστικών σωμάτων, όπως π.χ. των 115 προβολέων 400w, πουσυμπεριλαμβάνονται στους υπολογισμούς της ημερήσιας  κατανάλωσης των 11,90 ωρών, ενώ λειτουργούν ελάχιστες ώρες /βδομάδα, π.χ. οι προβολείς των γηπέδων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια πλασματική αυξητική κατανάλωση ρεύματος έτσι ώστε να προκύπτει πλασματικά η υπολογιζόμενη μείωση κατανάλωσης 66,18%. Το κόστος της ΚWh υπολογίστηκε σε 0,18 ευρώ, ενώ οι σημερινές τιμές ξεπερνούν το 0,50 ευρώ, καθιστώντας έτσι τριπλάσιο το κόστος κατανάλωσης ρεύματος προς τη ΔΕΗ. Οι μετρήσεις της τελικής κατανάλωσης δεν θα γίνονται από τους μετρητές της ΔΕΔΗΕ, αλλά με υπολογισμούς του Ανεξάρτητου Συμβούλου με παραμέτρους που δεν θα επαληθεύουν στην πράξη την μείωση της κατανάλωσης. Έτσι ώστε να  επιτυγχάνεται το ποσοστό του 66,18% πλασματικά και όχι πραγματικά.
Με ρήτρα προαίρεσης, εάν η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας είναι μεγαλύτερη του 66,18% τότε το όφελος μοιράζεται στον Δήμο και στον Ανάδοχο, με αδιευκρίνιστο τρόπο, άρα το όφελος δεν θα είναι υπέρ των δημοτών.

Ο ανάδοχος δικαιούται χωρίς έγκριση του Δήμου να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του σε  τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, έτσι ώστε στη σύμβαση να υπεισέλθει οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα, που θα μπορεί να αλλάξει τον ανάδοχο στη σύμβαση και να καταλήξει η σύμβαση ένα πωλούμενο τραπεζικό προϊόν, με άγνωστο δικαιούχο.
Ο Δήμος εκχωρεί όλα τα έσοδα που εισπράττονται από τη ΔΕΗ, ακόμη και εάν αυτά αφορούν την πληρωμή του ρεύματος. Με τον τριπλασιασμό κόστους του ρεύματος και το αβέβαιο ενεργειακό περιβάλλον θα δημιουργηθούν υπέρογκες οφειλές προς τη ΔΕΗ με κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης».