Εκτός διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης Θεσσαλία, Αττική, Θεσσαλία, Ιόνιο και Κ. Μακεδονία

Στο ΥΠΑΑΤ η «καυτή πατάτα»

Την αποφυγή εμπλοκής τους με διαδικασίες που ενδεχομένως θα είχαν πολιτικό (πελατειακό) κόστος, όπως η σύγκρουση με υποψήφιους αυθαίρετους ή μη οικιστές, επέλεξαν τελικά οι τέσσερις από τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας αναθέτοντας την εκπόνηση των – αναγκαίων από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. – διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στο ΥΠΑΑΤ.

Συγκεκριμένα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. 511/167078) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3346/Β/12.6.2024, ανατίθεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης (σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4351/20150) για τις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων και Κεντρικής Μακεδονίας

Αναλυτικότερα, στην εν λόγω ΚΥΑ αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο Μόνο

1. Ανατίθεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4351/2015 (Α’ 164), για τις ακόλουθες περιφέρειες που δήλωσαν αδυναμία σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης:

α) Περιφέρεια Αττικής,

β) Περιφέρεια Θεσσαλίας,

γ) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και

δ) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Για τη σύναψη συμβάσεων με τίτλο: «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης» για τις Περιφέρειες

1) Αττικής,

2) Θεσσαλίας

3) Ιονίων Νήσων,

4) Κεντρικής Μακεδονίας,

το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διεθνή διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την ολοκλήρωση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της